Podmienky opatrovania dieťatka
1. Vek detí nastupujúcich do jasličiek je maximálne 9 mesiacov. Detičky sú opatrované do 24 mesiacov. 2. Rodič alebo zákonný zástupca je vždy povinný informovať prevádzkovateľa zariadenia o zmenách v zdravotnom stave dieťatka, zmenách v psychickom rozpoložení a podávaných liekoch. 3. Rodič alebo zákonný zástupca zabezpečí počas celej doby opatrovania dieťatku plienky a hygienické potreby (mokré utierky, detský krémik ) 4. Dieťatko, ktoré javí známky začínajúceho ochorenia (zvýšená teplota, hnačka, kašlík, soplík, zvracanie ) môže prevádzkovateľ zariadenia z dôvodu možnej infekcie odmietnuť opatrovať a doporučiť vyšetrenie odborným lekárom. 5. Mesačný poplatok za opatrovanie dieťatka je ___ s DPH, (prosím kontaktujte ma na rutinka@rutinka.sk) Nárok na 230 € ako príspevok od štátu, vzniká pre každú pracujúcu mamičku. 6. Doba opatrovania je v pracovných dňoch od 7:30 do 17:00. Mimo tejto doby, počas víkendov, sviatkov a dní pracovného pokoja je cena za opatrovanie 3€ za hodinu. 7. Rodič alebo zákonný zástupca je povinný pred nástupom do jasličiek predložiť lekárske potvrdenie o spôsobilosti dieťatka pre  pobyt v kolektíve. 8. V prípade absencie dieťatka dlhšej ako štyri dni po sebe, vzniká pri úhrade na budúci mesiac nárok na odpočítanie 9 € za každý deň absencie. Nárok na odpočítanie 8 € z poplatku na budúci mesiac (za deň absencie), vzniká vždy až po štvrtom a ďaľšom dni absencie. Minimálny mesačný poplatok je 100€ Súhlasím s opatrovaním môjho dieťatka pani Rút Valašíkovou a som oboznámená s vyššie uvedenými podmienkami.        Rút Valašíková,  mini-jasle Rutinka                                                                 Vlastnoručný podpis zákonného zástupcu:                                                   
------------------------------------------------                                                                         ---------------------------------------------------------